พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิไพศาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลโพธิไพศาล

💥 พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิไพศาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลโพธิไพศาล 💥

📣📣วันที่ 9 เมษายน 2564
นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ มอบหมายให้ นายสาธิต บุตตะโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิไพศาล ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลโพธิไพศาล โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล จำนวน 51 คน ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโพธิไพศาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยขนมไทยหัตถกรรมความอร่อยที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ที่สามารถนำวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ มีวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชนด้านการทำขนมไทย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ มีอาชีพเสริม

💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
🌍Change for good🌍
FB : พช กุสุมาลย์ สกลนคร

(Visited 15 times, 1 visits today)