พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาเพียง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลนาเพียง

💥 พช. กุสุมาลย์ : ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาเพียง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลนาเพียง 💥

📣📣วันที่ 9 เมษายน 2564
นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ คำศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาเพียง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย แก่สตรีตำบลนาเพียง โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลนาเพียง จำนวน 48 คน ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยขนมไทยหัตถกรรมความอร่อยที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ที่สามารถนำวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ ซึ่งมีวิทยากรจากปราชญ์ชุมชนด้านการทำขนมไทย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ มีอาชีพเสริม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
🌍Change for good🌍
FB : พช กุสุมาลย์ สกลนคร

(Visited 17 times, 1 visits today)