ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอัคริเดช ทองหมั้น

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕