อำเภอกู่แก้วเร่งตรวจติดตาม ให้ความช่วยเหลือคนยากจน ผู้ได้รับความเดือดร้อน และกลุ่มเปราะบาง เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⏰ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565   เวลา 09.00 น. ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอกู่แก้ว ได้มอบหมาย ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกู่แก้ว  ร่วมกับนายโยธิน  สิทธิพัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ดร.สุทัศน์  บุญสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย ร่วมกับ รพ.สต.คอนสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ทีมพี่เลี้ยงตำบลคอนสาย และภาคส่วนกลไกที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามให้ความช่วยเหลือ  กรณีคุณสุภาษิต สำนวนไทย พักอาศัยอยู่ที่บ้านหนองช้างคาว  หมู่ที่ 7  ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี  ได้ร้องทุกข์ขอความ ช่วยเหลือ ต่อนายกรัฐมนตรี อ้างว่าเป็น    ผู้พิการ  มีฐานะยากจน เป็นผู้สูงอายุ และอาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง จึงอยากได้รับ ความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นการเร่งตรวจติดตาม ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน กลุ่มเปราะบาง ตามนโยบายและแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรณีเป้าหมายรายดังกล่าวเป็นบุคคลผู้สูงอายุที่ไม่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน ข้อที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์  เช่น ตัวชี้วัด 4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ข้อ 5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม  ข้อ 6. คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ส่วนตัวชี้วัด ข้อ   21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้      ข้อ 22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้งหมด                 และบุคคลนี้ไม่อยู่ในกลุ่มครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPmap ปี พ.ศ.2565  ซึ่งจากการพูดคุย ซักถามและสังเกตุการณ์   พบว่าบุคคลเป้าหมายพักอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านไม่มีเลขที่ เป็นบ้านชั้นเดียว สภาพพอใช้ บนที่ดินของตนเอง อยู่ใกล้ชิดกันกับบ้านญาติ (พี่สาว) มีญาติคอยดูแลเรื่องอาหารทุกวัน เป็นบางมื้อ  สุขภาพไม่ดี มีโรคประจำตัว

🔁    ในการนี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกู่แก้ว ได้ประสานขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้นนั้น โดยพัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำไปปลูกไว้ประกอบอาหาร และมอบให้ผู้นำชุมชน นำไปปลูกในครัวเรือนของตนเอง เพื่อใช้ประกอบอาหารแล้วนำมาแบ่งปันให้ครัวเรือนนี้ต่อไป ส่วนหนึ่ง รพ.สต.คอนสายได้ประสาน กับโรงพยาบาลอำเภอกู่แก้ว เข้ามาช่วยเหลือในการ ตรวจสุขภาพ และเทศบาลตำบลคอนสาย ได้ดำเนินการเข้ามาซ่อมแซมหลังคาและหลอดไฟที่เกิดการชำรุดให้ในเบื้องต้น ก่อนจะมีการช่วยเหลือให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

(Visited 28 times, 1 visits today)