อำเภอกู่แก้ว ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกู่แก้ว ครั้งที่ 6/2565

วันนี้ 23  กันยายน  2565  เวลา  10.00 น. ห้องประชุมนายอำเภอกู่แก้ว ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว

🔁 📰  นายรักศักดิ์  เทียนไชย นายอำเภอกู่แก้ว เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกู่แก้ว ครั้งที่ 6/2565  ณ ห้องประชุมนายอำเภอกู่แก้ว ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว โดยมี นายโยธิน สิทธิ พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว (เลขานุการ อนุกรรมการฯ) นำเสนอข้อมูลตามวาระการประชุมฯ ซึ่งมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของอนุกรรมการฯ ดังนี้ การรายงานผลการดำเนินงานอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพัฒนาอาชีพ ของกลุ่มเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน  108,700  บาท เพื่อดำเนินการสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามระบบ  TPmap  ที่มีสมาชิกสตรีอยู่ในครัวเรือนเป้าหมาย  การแจ้งผลการพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดของลูกหนี้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และรรายงานสถานการณ์ลูกหนี้ และการติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🚥ในโอกาส นี้ อำเภอฯ ขอความร่วมมือให้คณะอนุกรรมการฯรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้สตรีมีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน ทั่วทั้งอำเภอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัว  มีเป้าหมายให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย  เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”  สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ภาพ / ข่าว : สพอ.กู่แก้ว   🚥

#อำเภอกู่แก้ว
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 24 times, 1 visits today)