พอ.กู่แก้ว ร่วมออกติดตาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28 พ.ย.64 ## 07.00 น. # พอ.กู่แก้ว ติดตาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
นายโยธิน  สิทธิ พอ.กู่แก้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ (กกต.อบต.ค้อใหญ่) ติดตาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกู่แก้ว   เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ณ สถานที่หน่วยเลือกตั้ง อบต.ค้อใหญ่ จำนวน 6 หน่วย ในการนี้ กกต.อบต.ค้อใหญ่ ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ กปน.ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว

(Visited 30 times, 1 visits today)