พช.กู่แก้ว เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล ฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน นำโดยนายโยธิน สิทธิ พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุม กรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Confererence โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล ฯ

(Visited 6 times, 1 visits today)