อำเภอกู่แก้ว ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอกู่แก้ว ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

นายโยธิน สิทธิ พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ได้รับมอบหมายจากนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอกู่แก้ว ในการดำเนินการประชุมรับมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมดอกคูณ ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โในการประชุมประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมและพร้อมรับฟังนโยบาย

(Visited 28 times, 1 visits today)