ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ดาวน์โหลด

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ไตรมาส ๒)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ไตรมาส ๒)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน(จัดซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ)

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/ว527 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง หนังสือสั่งการแนวทางกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0412/ว200 ลว.25 มค.64 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6ว189 ลว 22 มกราคม 2564 – เรื่อง การอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปล่ยนแปลง

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.3/ว58 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ระลอกใหม่)

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6ว56 ลว 8 มกราคม 2564_เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฯ ปลูกผักสวนครัว

ดาวน์โหลด