ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ดาวน์โหลด

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ไตรมาส ๒)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ไตรมาส ๒)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน(จัดซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ)

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.3/ว3316 เรื่องการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.2/ว3301 เรื่องโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.3/ว140 ลว 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 04092/ว3080 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.4/ว2169 ลว 6 ส.ค.64 เรื่อง การรวบรวมสื่อในงานพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก

ดาวน์โหลด