ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ดาวน์โหลด

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ไตรมาส ๒)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ไตรมาส ๒)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน(จัดซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ)

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.3/ว698 ลว 15 มีค.64 เรื่อง การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ดาวน์โหลด

หนังสือประทับตรากรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.5/ว527 ลว 24 ก.พ.64 เรื่อง หนังสือสั่งการแนวทางกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0412/ว200 ลว.25 มค.64 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6ว189 ลว 22 มกราคม 2564 – เรื่อง การอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปล่ยนแปลง

ดาวน์โหลด