โครงสร้างบุคคลากร

นางศราวัลย์ สังคะหะ

พัฒนาการอำเภอกุยบุรี

นางสาวอุไรวรรณ เกตุเตี้ย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนีย์ ลือฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเอกนรินทร์ สุดชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 457 times, 1 visits today)