สพอ.กุยบุรี ร่วมกิจกรรมงานรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565

🌴🐘  สพอ.กุยบุรี ร่วมกิจกรรมงานรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 🙏🏼✨💰💰

🔰 “พระธาตุเจดีย์คู่บ้าน นมัสการหลวงพ่อในกุฎิ สวยสุดถ้ำลำน้ำใส ชมอุทยานน้ำตกดงมะไฟ ช้างไพร ทะเลงาม” 🌊🏝

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
       📌 นางศราวัลย์ สังคะหะ พัฒนาการอำเภอกุยบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี และอาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมกับ เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ระดับอำเภอ และประชาชนอำเภอกุยบุรี ร่วมกิจกรรมงานรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

     📝 โดยกิจกรรมในวันนี้มี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เคลื่อนขบวนไปยัง ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวัดคลองวาฬพระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

     📝 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 291 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยในการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อนำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปใช้สำหรับดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการสันติวิธีเกิดจิตสำนึกร่วมกัน ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และการสร้างกิจกรรมการระดมทุนเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพื้นที่อื่นต่อไป

      ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กำหนดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน มีเป้าหมาย การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
     1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันบริจาคและรวบรวมเงินด้วยพลังความศรัทธา และเป็นการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
     3. เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการระดมทุนเพื่อขยายกองทุนให้กองทุนเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นจนสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม

     สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2565 รวมจำนวน 291 หมู่บ้าน ยอดเงินสมทบผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,279,357 บาท ซึ่งเงินบริจาดนี้จะคืนกลับไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขชุมชน เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านต่อไป พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบใบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น หมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่น ผู้สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ดีเด่น และ มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองอีกด้วย

📸 📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี
#อำเภอกุยบุรี
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 25 times, 1 visits today)