พช.กุยบุรี ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 152 ครั้ง

นางศราวัลย์ สังคะหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการพัฒนาการอำเภอกุยบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรีและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ณ  บ้านยางชุมหมู่ที่ 5 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี โดยมีกลุ่มผู้นำจากแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอกุยบุรีเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆของหมู่บ้านต้นแบบแห่งนี้ กิจกรรมมีการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการฝึกอาชีพ ฐานการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฐานการเกษตรแบบผสมผสาน ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนการแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านยางชุมหมู่ที่ 5 และบ้านยางชุมเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้นำแนวความคิดและตัวอย่างที่ได้จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่หมู่บ้านของตัวเอง ให้สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้านต่อไป

 

(Visited 152 times, 1 visits today)