พช.กุยบุรี พบปะครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ติดตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 79 ครั้ง

นางศราวัลย์ สังคะหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการพัฒนาการอำเภอกุยบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรีและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เดินทางไปยังครัวเรือน นางทองพิณ แก้วเก็บ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครัวเรือนเป้าหมายในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสอบถามและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งครัวเรือนได้พูดคุยถึงความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนเพชรบุรีที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ร่วมหารือถึงแผนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 ในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภคเองและจำหน่ายให้แก่ชุมชน ซึ่งครัวเรือนได้ทำปุ๋ยชีวภาพและสารฆ่าแมลงใช้เอง จากผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้ ไว้บำรุงพืชผักสวนครัวที่ปลูก นับเป็นครัวเรือนที่มีความมั่นคงทางอาหารและสามารถเป็นตัวอย่าง ในการปลูกพืชผักสำหรับการบริโภคโดยไม่ใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี

 

(Visited 79 times, 1 visits today)