ข่าวประชาสัมพันธ์

นางศราวัลย์ สังคะหะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกุยบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน