สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางศราวัลย์ สังคะหะ

พัฒนาการอำเภอกุยบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน