โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวดาเรศ ชูยก

รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกรงปินัง

นางศรียา บุญรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกรงปินัง

นางสนธยา ยือราน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเอะ

นายอดุลย์ เห็ง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลห้วยกระทิง

นางสาวรอฮานา ดอยอ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปุโรง

นางสาวซูไรยา ตายาลา

อาสาพัฒนา (อสพ.)
ผู้ประสานงานตำบลห้วยกระทิง

(Visited 369 times, 1 visits today)