พช.กรงปินัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565

พช.กรงปินัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง

นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ ข้อสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนางเครือวัลย์  เชียห้วน พัฒนาการอำเภอกรงปินัง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ในการประชุมนางเครือวัลย์  เชียห้วน พัฒนาการอำเภอกรงปินัง ได้แจ้งข้อราชการ นโยบายที่สำคัญ ดังนี้
1.ได้มีการแนะนำตัวต่อที่ประชุม เนื่องจากย้ายมาใหม่
2.ชี้แจงผลความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการที่ทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการฯตำบลลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ตรวจสอบและวางแผนแก้ไขปัญหา พบว่า คนยากจนตามระบบ TPMAP ของอำเภอกรงปินัง จำนวน 1,050 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือครบตามจำนวนเป้าหมาย

#กรงปินังตำนานเมืองหมาก

(Visited 10 times, 1 visits today)