พช.กรงปินัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 7/2565

พช.กรงปินัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง

นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 7/2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ ข้อสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนางเครือวัลย์  เชียห้วน พัฒนาการอำเภอกรงปินัง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมนางเครือวัลย์  เชียห้วน พัฒนาการอำเภอกรงปินัง ได้แจ้งข้อราชการ นโยบายที่สำคัญ ดังนี้
1.ไ้ด้มีการแนะนำตัวต่อที่ประชุม เนื่องจากย้ายมาใหม่
2.ชี้แจงผลความก้าวหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการที่ทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการฯตำบลลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ตรวจสอบและวางแผนแก้ไขปัญหา พบว่า คนยากจนตามระบบ TPMAP ของอำเภอกรงปินัง จำนวน 1,050 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือครบตามจำนวนเป้าหมาย
3. ชี้แจงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลควมจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 อำเภอกรงปินังมีจำนวนเป้า 4,304 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันได้บันทึกเสร็จเรียบร้อย กำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง และจะดำเนินงานรับรองข้อมูลต่อไป

#กรงปินังตำนานเมืองหมาก

(Visited 13 times, 1 visits today)