สพอ.กรงปินัง ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น. ณ หมู่ที่ 5 บ้่านอุเผะ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นางสาวดาเรศ  ชูยก  พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วย นางสนธยา  ยือราน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรอฮานา  ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา  แปลงของ นายอับดุลรอนัน เจ๊เต๊ะ หมู่ที่ 5 บ้่านอุเผะ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา แปลงขนาด 1 ไร่ รูปแบบมี บ่อ 2 บ่อ  คลองไส้ไก่  แปลงนา ดำเนินการปรับพื้นที่แล้วเสร็จ และเจ้าของแปลงได้ดำเนินการปรับปรุงดินพร้อมที่จะเพาะปลูกพืชผัก และต้นไม้

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 4 times, 1 visits today)