พช. กรงปินัง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564

พช. กรงปินัง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา  09.00 น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีการพัฒนาชุมชน เป็นการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อมอบนโยบาย กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจสำคัญ โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ ได้กล่าวต้อนรับ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 โดยมีประเด็นสำคัญในที่ประชุม ดังนี้
1.การมอบประเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่น
2.สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
3.มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
5.ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
6.การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ประจำปี 2564
7.การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
8.การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้ นางสาวดาเรศ  ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ผ่าน Facebook Live เพจกรมการพัฒนาชุมชน

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

 

(Visited 10 times, 1 visits today)