พช.กรงปินัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกรงปินัง ครั้งที่ 5/2564

พช.กรงปินัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกรงปินัง ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายวิมุตติ  อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกรงปินัง ในการนี้นางสาวดาเรศ ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 11 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 4)

2. ประกาศเรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 3)

3. แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 3)

4. บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง การนำพยานมาลงชื่อภายหลังทำสัญญากู้ยืมเงินจะถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่

5. บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง ยักยอกกับฉ้อโกง

6.การรายงานค้นหาลูกหนี้เชิงรุกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
– ลูกหนี้รายเก่า ปี 2556 -2557   จำนวน 69 โครงการ ปิดแล้ว 7 โครงการ , ค้างชำระ 61 โครงการ ,ปรับโครงสร้างหนี้ 47 โครงการ
– ลูกหนี้ปี 2560                           จำนวน 52 โครงการ  ปิดแล้ว 36 โครงการ , ค้างชำระ 16 โครงการ,ปรับโครงสร้างหนี้ 9 โครงการ
– ลูกหนี้ปี 2562                           จำนวน   3 โครงการ  ลูกหนี้ค้างชำระจำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างพักหนี้ 2 โครงการ
– ลูกหนี้ปี 2563                           จำนวน 15 โครงการ  ลูกหนี้ยังอยู่ในสัญญาและมีการทยอยจ่ายตามงวด
– ลูกหนี้ปี 2564                           จำนวน   6 โครงการ ลูกหนี้ยังอยู่ในสัญญาและมีการทยอยจ่ายตามงวด

4.มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
– ฉบับที่ 1   ลูกหนี้แสดงความประสงค์พักหนี้จำนวน 28 โครงการ
– ฉบับที่ 2  ลูกหนี้แสดงความประสงค์พักหนี้จำนวน 12 โครงการ
– ฉบับที่ 3  ลูกหนี้แสดงความประสงค์พักหนี้จำนวน 25 โครงการ

5. โครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบ จำนวน 1 โครงการ คือโครงการพลังสตรีกรงปินังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ทั้งนี้​ นายอำเภอกรงปินัง​ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ​ระดับอำเภอ​ ได้กำชับในที่ประชุมให้คณะอนุกรรมการทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและให้เร่งรัดติดตามสภาพความเป็นอยู่​ การชำระหนี้ของกลุ่มสตรี​ นอกจากนี้​ ฝากให้ทุกหมู่บ้านเร่งทำความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ และเชิญชวนให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันร่วมกันทางสังคม
@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 3 times, 1 visits today)