พช.กรงปินัง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จงหวัดยะลา

พช.กรงปินัง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จงหวัดยะลา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

อำเภอกรงปินัง  จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ หมู่ที่ 1 – 4  ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานกิจกรรม kick off เอามื้อสามัคคี  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายมาดีเย๊าะ  แฉะ หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา  โดยนางสาวดาเรศ  ชูยก  พัฒนาการอำเภอกรงปินัง กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรม  ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ปราชญ์ชุมชน  ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายอำเภอกรงปินัง  กล่าวว่า โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. เป็นการน้อมนำแนวทางตามหลักทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานเพื่อคนไทย และความมั่นคงของประเทศ  เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ สำหรับพี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การลดรายจ่ายสามารถทำแบบง่ายๆ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว  อยากจะกินอะไรให้ปลูกอย่างนั้น  และนำมาแลกเปลี่ยนกัน  รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเอง  ที่สำคัญเราจะต้องมีการออมเงิน  จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน  และอยากเห็นพี่น้องตำบลปุโรงช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาครัวเรือนของตนเอง  ที่สำคัญในช่วงเวลานี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาดอย่างหนัก ขอให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับวัคซีนด้วย

พัฒนาการอำเภอกรงปินัง  กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ  รวมถึงครัวเรือนต้นแบบที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี  โดยเปิดเผยว่า  กิจกรรมเอามื้อสามัคคีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน  ให้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งตำบลปุโรงได้งบประมาณมาทั้งสิ้น 60,000 บาท  ดำเนินการ 4 จุดๆละ 15,000 บาท  ซึ่งได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแล้ว ดังนี้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายมะดีเยาะ  แฉะ  หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายฆอรอเฮง  ดอฆอ  หมู่ที่ 3 ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของนายมะสาวกี  ยีสะเอะ  หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ณ แปลงของนางสตีหะวอ  มะลี หมู่ที่ 4 ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลงครัวเรือนต้นแบบ ได้แก่ การสาธิตทำปุ๋ยหมัก  การปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ  การปล่อยพันธุ์ปลา  การปลูกพืชผักสวนครัว  พืชเศรษฐกิจ  นอกจากนี้พัฒนาการอำเภอกรงปินัง  ได้กล่าวขอบคุณอีกครั้งสำหรับส่วนราชการที่สนับสนุนวัสดุต้นกล้าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ประมงอำเภอ  ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา  สำนักงานพัฒนาที่ดิน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขอให้ทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สำหรับนายมะดีเยาะ  แฉะ  และนายฆอรอเฮง  ดอฆอ เจ้าของแปลงพื้นที่ 1 ไร่ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง  ที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้มอบให้ครัวเรือนในพื้นที่  ซึ่งทั้งสองคนบอกว่าจะพัฒนาแปลงแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแบ่งปันอาหารให้กับคนในหมู่บ้าน  ซึ่งตอนนี้ภายในแปลงก็จะมีแปลงผักบุ้ง  ถั่วฝักยาว  มะเขือ  พริกแตงกวา  ขิง  ข่า  ตะไคร้  เป็นต้น  อนาคตจะปลูกพืชสมุนไพรเพิ่ม  ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร  กระชาย  ขิง  ข่า  เพราะเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยป้องกัน เสริมสร้างภูมิต้านทานของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 11 times, 1 visits today)