พช.กรงปินัง ร่วมกับ ทีมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560

พช.กรงปินัง ร่วมกับ ทีมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา  ติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2560

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายเสรี  จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางยุวรรณา  ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ค้างชำระปี 2556-2560 ในพื้นทีอำเภอกรงปินัง ในการนี้ นางสาวดาเรศ  ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง ได้มอบหมายให้ นางสาวรอฮานา  ดอยอ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และนางสาวซูไรยา  ตาลายา  อาสาพัฒนา ร่วมในการติดตามครั้งนี้ด้วย

อำเภอกรงปินัง ได้ประสานลูกหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ปี 2556-2560 จำนวน  19  กลุ่ม  จากตำบลสะเอะ  จำนวน  11   กลุ่ม  ตำบลกรงปินัง   จำนวน  8  กลุ่ม และตำบลปุโรง จำนวน 1 กลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสอบถามข้อมูล ตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จการชำระหนี้ ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม รวมถึงให้คำปรึกษาร่วมกันหาทางออกในการชำระหนี้ เช่น การรับสภาพหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่​ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมแมสทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

 

(Visited 6 times, 1 visits today)