พช.กรงปินัง ร่วมโครงการอบรมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2564

พช.กรงปินัง ร่วมโครงการอบรมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

นางสาวดาเรศ ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง มอบหมายให้นางสนธยา ยือราน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ร่วมกับ ปลัดอบต.สะเอะ ในหัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในโครงการอบรมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเป็นโครงการที่ อบต.สะเอะ สนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้นางสนธยา ยือราน ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ วางแผนพัฒนาตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยหันมาพึ่งพาตนเองบริโภคอาหารปลอดภัย ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนและการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน

ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณนายก อบต.สะเอะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลสะเอะ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

 

(Visited 7 times, 1 visits today)