พช.กรงปินัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน

พช.กรงปินัง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564

ในการนี้นางสาวดาเรศ ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ดังนี้

1.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 3 บ้านตะโละปานะ ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินังจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โอกาสนี้พัฒนาการอำเภอได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานที่ผ่านมา และนอกจากนี้ได้เสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบลปุโรง โดยจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร สวนสมุนไพร /1 ครัวเรือน 1 พืชสวนครัว ครัวเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช. อำเภอกรงปินังได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจำนวน 10 แปลงๆละ 45,200 บาท ขนาดแปลง 1 ไร่ อำเภอกรงปินังได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วจำนวน 3 แปลง และดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ของหมู่ที่ 3 ตำบลปุโรง ส่วนแปลงที่เหลือได้เร่งรัดลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับเหมา และประสานงานกับช่างอบต. เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน โครงการนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในการปรับพื้นที่ จะมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าของแปลงพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ภายใต้คติพจน์ 1 ครัวเรือนสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้าน 1 ตำบลสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งอำเภอ

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

(Visited 7 times, 1 visits today)