วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี  2564

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้พึ่งตนเอง
2. พัฒนาบริหารการจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไก และกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีีดสมรรถนะสูง และบุคคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรชุมชนให้พึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3. เริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

4.  เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 127 times, 1 visits today)