โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอโกรกพระ
นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์

พัฒนาการอำเภอโกรกพระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิยะดา อาภากรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 558 times, 1 visits today)