ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวองุ่น พันธ์บัว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโกรกพระ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน