ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

เข้าชม 174 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

————————————

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นโดยชุมชน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่าย รวมทั้งครัวเรือนยากจนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนในความดูแล และรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 904 แห่ง

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำเป็นต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ชุมชนอย่างแท้จริง  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นการต่อยอดการบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาไปสู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ ปี 2558 จำนวน 76 แห่ง

1.2 รักษาสภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชมสมบูรณ์แบบ ปี 2555 –  2557 จำนวน 228 แห่ง

1.3 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป (ได้รับงบประมาณกรมฯ ปี 2551 – 2554)

ได้ทบทวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กรม ฯ กำหนด  จำนวน 600 แห่ง

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชน อำเภอกระทุ่มแบน สามารถโหลดข้อมูลได้ที่ ดาวน์โหลด

(Visited 174 times, 1 visits today)