📣🌿 พช.กระทุ่มแบน ดำเนินการประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 🌿📣

เข้าชม 10 ครั้ง

📍 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ชั้น 3

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมทีมงาน ดำเนินการประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 เพื่อทราบผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2565 (ประเภทดาว) และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามบัญชีเป้าหมาย (3-5 ดาว) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการจับฉลากของผู้ประกอบการแต่ละราย แยกออกเป็นประเภท และเรียงลำดับของกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นด้วยการออกร้าน “งาน OTOP City 2022” ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2565

#SMART SK
#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day #World soil Day CDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou #Changeforgood

📸ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

(Visited 10 times, 1 visits today)