โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน

นายสมบัติ ยังวัฒนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกัณวัตม์ สุดเจริญ

นางสาวสุภาพร บุตรศรีภูมิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวสุภาพร บุตรศรีภูมิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกัณวัตม์ สุดเจริญ

อ้อม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวสุภาพร บุตรศรีภูมิ

(Visited 721 times, 1 visits today)