ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน โดยยึดหลักประชาชนเป็นหลัก