ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมานิต ไหลงาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน โดยยึดหลักประชาชนเป็นหลัก