2️⃣3️⃣บุรีรัมย์ – พช.กระสัง สตรีกระสังสวมใส่ผ้าไทยร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

2️⃣3️⃣บุรีรัมย์ – พช.กระสัง
สตรีกระสังสวมใส่ผ้าไทยร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
🕰วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
👉นางพนิดา อุระศิลป์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกระสัง ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยร่วมรณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนคัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านพักนายอำเภอกระสัง
👉ทั้งนี้นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ุระดับอำเภอเพื่อแบ่งปันให้ระดับตำบลทั้ง 11 ตำบลในพื้นที่อำเภอกระสังเพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักอย่างต่อเนื่องทุกครัวเรือน และมอบแนวทางในการขับเคลื่อนงาน พัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
………….…………………………………….
ภาพ/ข่าว โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง
…………………………………………………
แผ่นดินธรรมลำน้ำชี ประเพณีชนสามเผ่า ชุมชนเก่า เมืองโบราณ กรอบหอมหวานกระยาสารท หัวผักกาดอบน้ำผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยำไทย งามผ้าไหมพื้นเมือง
Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
(Visited 18 times, 1 visits today)