2️⃣2️⃣บุรีรัมย์ – พช.กระสัง พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่อำเภอกระสัง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง

2️⃣2️⃣บุรีรัมย์ – พช.กระสัง พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่อำเภอกระสัง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง
🔆 วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565
🔆 เวลา 15.00 น.
🔆 นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่อำเภอกระสัง เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง โดยมีนางพนิดา อุระศิลป์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกระสัง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ดังนี้
1. โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง
2.การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง)
5.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่
6.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการหนี้กองทุน ที่จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่วนการบริหารจัดการหนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
7. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลไกลขับเคลื่อน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ (ระดับตำบล) และการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย
🔆 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระสัง ชั้น 2ตำบลกระสัง อำเภอกรสัง จังหวัดบุรีรัมย์
………….…………………………………….
ภาพ/ข่าว โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง
…………………………………………………
แผ่นดินธรรมลำน้ำชี ประเพณีชนสามเผ่า ชุมชนเก่า เมืองโบราณ กรอบหอมหวานกระยาสารท หัวผักกาดอบน้ำผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยำไทย งามผ้าไหมพื้นเมือง
Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
(Visited 19 times, 1 visits today)