ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวมนตร์ฤดี ชาตรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกระแสสินธุ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน