โครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ Contents เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 21 – 22 มกราคม 2564

นางสาวเสาวนีย์ ผานาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ Contents

เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในเรื่องการเขียนบท การเป็นพิธีกร การถ่ายทำสัมภาษณ์ การถ่ายภาพข่าว

คลิปวิดีโอ การตัดต่อวิดิทัศน์ เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนองานพัฒนาชุมชน ให้เป็นที่น่าสนใจ สู่สาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพ

 

(Visited 10 times, 1 visits today)