สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส

พัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน