นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เข้าร่วมประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ของตำบลนำ้จืด