🌈 พช กระบุรี มอบทุนเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565