โครงสร้างบุคคลากร

นายนพพงศ์ หวานสนิท

พัฒนาการอำเภอกระบุรี

นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณฐกร เอียดดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวญาณิศา ผดุง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายแสงทิพย์ พรหมอักษร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 230 times, 1 visits today)