โครงสร้างบุคคลากร

นายมารี ชูดวง

พัฒนาการอำเภอกระบุรี

นายณฐกร เอียดดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐพงค์ อินทร์พิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณี จันทวี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 444 times, 1 visits today)