🌈 พช.กระบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

เข้าชม 6 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย 12 ครัวเรือน ณ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในการนี้ นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ มอบหมายนายณฐกร เอียดดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมพี่เลี้ยงมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 200 ตัว พร้อมอาหารสำหรับเลี้ยงปลา และมีทีมแพทย์ สาธารณสุขในพื้นที่ลงตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นแก่ครัวเรือน สุดท้ายนี้ได้มีการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (8/6/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.

(Visited 6 times, 1 visits today)