🌈 พช.กระบุรี สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ

เข้าชม 9 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลา 14.00 น. นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายวิรุณ เลี่ยมไข่ตุ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ การติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี
ในการนี้ นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน จากทั้งหมด 26 ครัวเรือน สำเร็จแล้ว 9 ครัวเรือน
2. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ คืบหน้า 95%
3. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ ได้จัดตั้งครบทุกคน จำนวน 4 กลุ่ม
4. การดำเนินการขุด โคก หนอง นา กำลังจะเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิก-จ่าย ตามงบประมาณ
5. ชี้แจงการปฏิบัติตามข้อมูล พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล PDPA ขอให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
6. การดำเนินงานศูนย์จิตอาสา ให้จัดตั้งในทุกตำบล
7. การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เรื่องการบริโลหิต 90 ล้านCC และการออม ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
8. การดำเนินการคัดเลือก ผู้นำอช. ที่จะครบวาระ ในเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (9/6/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.

(Visited 9 times, 1 visits today)