🌈 พช.กระบุรี สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบกกราย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4104 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบธงสัญลักษณ์ปลอดยาเสพติด ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านบกกราย หมู่ 8 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในการนี้ นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ มอบหมายนางสาวสุพรรณี จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่ครัวเรือนปลอดยาเสพติด จำนวน 20 ครัวเรือน โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบกกราย เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเป็นหมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (10/6/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.

(Visited 5 times, 1 visits today)