🌈 พช.กระบุรี เตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
📍เวลา 10.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับฟังการแนะแนว ชี้แจง ขั้นตอน การรับสมัคร โดย นางสาว สวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ในด้านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดสรร เอกสารสำหรับประกอบการลงทะเบียน และการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ และแบบฟอร์มการสมัคร สำหรับผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการคัดสรรฯ พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี
ข่าวที่(3/5/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ. รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)