พช.กระบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกระบุรี ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจองค์กรสตรี

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกระบุรี มอบหมายให้ นายณัฐพงค์ อินทรพิลา พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ณ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี ชั้น2 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
โดยมี นางสาวสิชา ชัยชนะวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกระบุรี เป็นประธาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ตามแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจองค์กรสตรี และการติดตามหนี้จากผู้ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี
ข่าวที่ (5/5/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นายณัฐพงค์ อินทร์พิลา นวก.พช.ปฏิบัติการ รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)