🌈 พช.กระบุรี ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืช โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
📍เวลา 10.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ มอบหมาย นายณฐกร เอียดดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รับมอบยาสูบของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดย จ.ส.อ. วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี เป็นผู้ส่งมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
📍 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชในการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน ชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกระบุรี

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี
ข่าวที่(2/5/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ. รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)