⚡️พช.กระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานแก้จนฯ ประชุมรับรองครัวเรือนยากจน ปี 2565 ⚡️

เข้าชม 5 ครั้ง

⛅️ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
🌳 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วย นายณฐกร เอียดดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ และกำนันทุกตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในเดือนเมษายน และวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
🌳 หลังจากนั้น นายอำเภอกระบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกระบุรี เพื่อพิจารณารับรองครัวเรือนยากจน ปี ๒๕๖๕
🌳 ในการนี้ นายณฐกร เอียดดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รายงานผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี 2565 โดยสำรวจข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาครัวเรือนเป้าหมายในแต่ละตำบล พร้อมทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนในแต่ละมิติ เช่น มิติสุขภาพ, ความเป็นอยู่, การศึกษา, รายได้ และการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ ของแต่ละครัวเรือน
🌳 โดยคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกระบุรี ได้ร่วมกันพิจารณารับรองข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี 2565 จำนวน 27 ครัวเรือน และวางแผนบูรณาการความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานต่างๆและภาคส่วน/ภาคีการพัฒนาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือต่อไป
📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี
ข่าวที่ (1/5/2565)

(Visited 5 times, 1 visits today)