🌈 พช.กระบุรี พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกระบุรี ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในเบื้องต้น

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2565
📍เวลา 09.00-15.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
📍 นายอำเภอกระบุรี ปลัดประจำตำบล ทีมงานสาธารณสุข แพทย์ อำเภอกระบุรี นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำจืดและตำบลมะมุ
📍 การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อนำทีมแพทย์ตรวจและดูแล พร้อมวางแผนและแนวทางในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย และผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกพร้อมระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย
📍 จากการลงพื้นที่เยี่ยนเยียนได้สรุปประเด็นการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ปัญหาด้านมิติสภาพความเป็นอยู่ 3 ครัวเรือน
2. ปัญหาด้านมิติสุขภาพ 2 ครัวเรือน

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (12/5/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.

(Visited 4 times, 1 visits today)