⛅️ ⛅️ พช.กระบุรี ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 🌈

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2565

💦 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกระบุรี มอบหมายให้ นายณฐกร เอียดดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวปวีณา เสาวรส อาสาพัฒนา ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านบางไทร หมู่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
💵 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ
เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมกันนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 ก่อนการพัฒนา

💦 ในการนี้นายศวีระ พรหมเรือง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากจั่น ได้บรรยายเรื่องหลักทฤษฎีใหม่และโคก หนอง นา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของศาสตร์พระราชา นำมาประยุกต์สร้างความเข้มแข็งในครอบครัว

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (1/2/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.รุ่น 73 รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)