🐔 พช.กระบุรี ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลลำเลียง 🐔

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

🌶 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แปลงนางวัชรินทร์ กิ่งแก้ว ม.1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
🌶 วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ซึ่งได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลในกระบวนการทำงาน มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปลดหนี้ มีเงินเหลือออม ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืน ด้วยเกณฑ์การทำงาน 6 ด้าน
1. ลดรายจ่าย(ทำสวนครัว ปลอดอบายมุข)
2. เพิ่มรายได้(มีอาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม)
3. ประหยัด(มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ)
4. การเรียนรู้(สืบทอดภูมิปัญญา มีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้)
6. เอื้ออารีต่อกัน(ช่วยเหลือคนจน รู้รัก สามัคคี)

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (18/1/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.รุ่น 73 รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)