🌈 พช.กระบุรี ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ตำบลบางใหญ่🌱🌱

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 19-20 มกราคม 2565

💧 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี พร้อมด้วย ช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางวรรณา ปลอดเถาว์ หมู่ที่5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประเภทระดับครัวเรือน พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยเริ่มปรับพื้นที่ โค่นล้มต้นปาล์ม ไถ่เกลี่ย ในพื้นที่แปลงและขุดบ่อ (โดยเป็นประเภทดินเหนียว) ระยะกว้าง ยาว ลึก ตามรูปแบบแปลน
🌲 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน สร้างความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับปัญหาภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้เดินทางร่วมกันได้อย่างสมดุล

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (19/1/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.รุ่น 73 รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)