สพอ.กระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เข้าชม 10 ครั้ง
วันที่ 7 กันยายน 2564
☀️เวลา 09.00 น. นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วย นางศุภรี ดวงมะลิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นางสาวสุพรรณี จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางหมีเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี
🔥โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุชนต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ มีกิจกรรมในการสร้างอาชีพ รายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้ศูนย์ฯ มีการบริหารจัดการหนี้ มีกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
📡 สถานีข่าว สพอ.กระบุรี
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
(Visited 10 times, 1 visits today)